ÁREAS E COMPETENCIAS DO MARCO GALEGO DE COMPETENCIAS DIXITAIS


"Ser competente dixitalmente vai máis aló de ser hábil no uso de aparellos ou dispositivos electrónicos."

Iphone
É unha competencia clave transversal que permite adquirir outras competencias clave, como a linguaxe, as matemáticas, aprender a aprender, a creatividade...

Para definir e avaliar o uso da tecnoloxía dixital, o marco galego establece cinco grandes áreas de dominio, que se desglosan en 21 competencias:

Información e datos

Navegar, buscar, filtrar, avaliar e xestionar os datos, a información ou o contido dixital.


 • Navegar, procurar, localizar e filtrar información, datos e contidos dixitais.
 • Avaliar e verificar a información, os datos e o contido dixital.
 • Manexar a información, os datos e os contidos dixitais.

Comunicación e colaboración

Interactuar, compartir, participar e colaborar a través das tecnoloxías dixitais. Coñecer as regras de comportamento na rede e xestionar a identidade dixital.


 • Interactuar a través de tecnoloxías dixitais.
 • Compartir a través de tecnoloxías dixitais.
 • Participar na sociedade a través das tecnoloxías dixitais.
 • Colaborar por medio das tecnoloxías dixitais.
 • Comportarse na rede: Netiqueta.
 • Xestionar a identidade dixital.

Creación de contido dixital

Facer, refacer ou compor contidos dixitais. Entender como se aplican os dereitos de autor e as licenzas de uso. Inclúe a programación como xeito de expresarmos nunha contorna dixital.


 • Crear contido dixital.
 • Refacer e compor contidos dixitais.
 • Atender ós dereitos de autor e licenzas.
 • Programar.

Seguridade e privacidade

Protexer os dispositivos e os datos persoais, resgardar o privado, e preservar a saúde o benestar e o medio ambiente.


 • Protexer os dispositivos.
 • Protexer os datos persoais e a privacidade.
 • Protexer a saúde e o benestar.
 • Protexer o medio ambiente.

Solución dos problemas da contorna dixital

Resolver problemas técnicos, identificar necesidades tecnolóxicas, usar as tecnoloxías de xeito innovador e creativo e identificar carencias nos coñecementos dixitais.


 • Comprender o entorno dixital e resolver os problemas técnicos.
 • Identificar necesidades e respostas tecnolóxicas.
 • Usar as tecnoloxías de xeito creativo.
 • Identificar carencias nos coñecementos dixitais.