Que é o Marco Galego de Competencias Dixitais?

O Marco Galego de Competencias Dixitais determina os coñecementos, habilidades e actitudes necesarias para contribuír ao desenvolvemento dunha sociedade usuaria de servizos dixitais avanzados, mellora profesional e benestar colectivo.

Nace para dar resposta á necesidade de acadar unha cidadanía dixitalmente responsable nun contexto no que a relación coa Administración, a vida cotiá e o emprego requiren o uso continuado das tecnoloxías da sociedade da información, para o que se van desenvolver unha serie de áreas e competencias dixitais que permitirá ter de referencia.

Para que serve o Marco Galego de Competencias Dixitais?

O Marco Galego de Competencias Dixitais pódese tomar como unha referencia inspiradora para múltiples definicións e usos prácticos en ámbitos profesionais e formativos, en recursos humanos, en ámbitos institucionais ou de recoñecemento non formal.

Cales son as áreas e competencias do Marco Galego de Competencias Dixitais?

O Marco Galego de Competencias Dixitais establece 5 grandes áreas de dominio e 21 competencias. Podes velo na seguinte ligazón: competenciasdixitais.xunta.gal/areas.html.

Que niveis de aptitude terá o Marco Galego de Competencias Dixitais?

Terá 4 niveis: iniciación, intermedio, avanzado e especializado. Os dous primeiros estanse a desenvolver actualmente e os dous superiores desenvolveranse no futuro.

Que é a certificación ComDix?

É a certificación galega en competencias dixitais promovida pola Administración galega e que certifica o nivel que ten unha persoa para utilizar as tecnoloxías dixitais, tanto a nivel persoal como social e profesional.

Para que necesito esta certificación ComDix? Que usos terá?

Servirá para demostrarlle a calquera institución, empresario ou persoa o noso nivel de aptitude no uso das tecnoloxías dixitais.

Como podo obter a certificación ComDix?

Haberá tres posibilidades: mediante probas (exame), validación doutro título ou certificación ou completando determinada formación titorizada.

A partir de que idade se pode obter a certificación ComDix?

Terás que ter 16 anos ou máis.

Como será o certificado ComDix? Que información conterá?

Será un documento dixital, en galego e castelán, asinado electronicamente, e cun código único que verificará a súa autenticidade. Incluirá información sobre a persoa titular da certificación, o seu nivel de aptitude nas diferentes áreas e competencias, data e lugar da certificación e forma de obtención da mesma.

Existen diferentes tipos de certificación ComDix?

Actualmente está en definición a certificación ComDix iniciación e a ComDix intermedio. Ambas inclúen as 21 competencias das 5 áreas, só varía o nivel de habilidade. Posteriormente desenvolveranse as certificacións dos niveis avanzado e especializado.

A certificación ComDix caduca?

A certificación terá unha validez de 5 anos. Transcorrido este prazo, será necesario realizar novamente as probas de certificación, no prazo de 6 meses desde o seu vencemento.

Como podo descargar o certificado ComDix unha vez que o obteño?

Estará accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na carpeta do cidadán, mediante o acceso con certificado electrónico, DNIe, Chave365 ou usuario e contrasinal.

Como podo informarme de todo o relacionado coa nova certificación en competencias dixitais?

Para estar informado podes acceder a este sitio web competenciasdixtais.xunta.gal, onde terás información ampla e actualizada sobre a nova acreditación e o proceso de homologación coa certificación CODIX, así como toda a información sobre certificación e plans de formación dispoñibles. Esta web actualizarase ao longo de 2022 para incluír toda a información que poida ser de interese para a cidadanía.

Como podo saber cal é o meu nivel de habilidades dixitais e que necesito aprender para ser competente dixitalmente?

Activarase unha ferramenta de autodiagnóstico que che permitirá coñecer mellor cal é o teu nivel. Esta proba estará dispoñible nesta web de competencias dixitais e, en función do resultado, recomendará itinerarios formativos que che permitan desenvolver as túas habilidades.

Onde podo adestrar?

A Rede de centros para a modernización e inclusión tecnolóxica, Red CeMIT, estará habilitada e autorizada para realizar formación e avaliación para a certificación en competencias dixitais tan pronto como se aprobe o Marco galego. de Competencias Dixitais. Posteriormente, tamén se habilitarán outras entidades colaboradoras para facilitar a implantación do Marco en todo o territorio galego.

Cando poderei formarme?

Avisarémosche nesta web en canto estea dispoñible o novo programa formativo do Marco Galego de Competencias Dixitais e a súa certificación.

Cando comezarán as primeiras convocatorias?

Está previsto que a finais de 2022 se celebre a primeira convocatoria cidadá de ComDix a través da Rede CeMIT. Todas as convocatorias publicaranse no Diario Oficial de Galicia e daranse publicidade a través de diversos medios.

Como me rexistro para unha convocatoria?

Será necesario preinscribirse, seleccionando o lugar e a hora da convocatoria que che interese. Rematado o prazo de preinscrición realizarase un sorteo entre todas as persoas preinscritas para asignar as prazas dispoñibles e proceder á súa matriculación.

Cando chegue o momento, como podo saber se me convén solicitar o nivel de iniciación ou o nivel intermedio? Cal sería a diferenza entre ambos niveis?

Para decidir se optas por un nivel ou outro, debes ter en conta tanto os teus coñecementos previos como as túas necesidades no ámbito dixital.

Se o teu nivel de coñecemento é básico e/ou utilizas tecnoloxías dixitais para realizar tarefas rutineiras, que podes lembrar, pero necesitarías orientación para outras máis específicas, como preparar un currículo mediante un procesador de textos ou realizar un procedemento electrónico, debe escoller ComDix Iniciación.

Se o teu nivel de coñecemento che permite explicar a outras persoas como realizar tarefas sinxelas e deseñar estratexias de uso adaptadas e/ou utilizas habitualmente tecnoloxías dixitais -no teu ámbito persoal e profesional-, debes escoller ComDix Intermedio.

Haberá convocatorias novas para obter o CODIX?

Non haberá máis convocatorias de formación e exames para a acreditación CODIX. A última convocatoria foi en novembro de 2021.

Isto significa que CODIX aínda é válido?

O Certificado Galego de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX) segue vixente ata que se aproben os criterios de homologación entre a certificación CODIX e a nova acreditación ComDix -tal e como sinala o Decreto 123/ 2021 na súa disposición transitoria única-. Estes criterios de homologación deberán ser aprobados no prazo máximo dun ano desde a entrada en vigor do dito decreto, segundo o sinalado na súa disposición derradeira segunda.

Por iso, ao longo do ano 2022 publicaranse os criterios de homologación entre a anterior certificación CODIX e a nova certificación ComDix, así como o procedemento para a súa obtención. Ata entón CODIX segue sendo válido.

Teño a certificación CODIX, podo validala coa nova certificación ComDix?

Si, poderás validar CODIX por ComDix cando se aproben os criterios de aprobación durante este ano 2022. Os procedementos e mecanismos de validación especificaranse na orde.

Será necesaria unha formación complementaria xa que a nova certificación inclúe habilidades dixitais ampliadas e actualizadas con respecto a CODIX.

Por que necesito un novo certificado de habilidades dixitais?

Vivimos nunha sociedade en constante cambio tecnolóxico e dixital, polo que é necesario adquirir e/ou mellorar unha serie de competencias para poder participar nela -tanto a nivel persoal (comunicarse, realizar trámites, buscar información, ocio...) e profesionais (formación, busca de emprego, desenvolvemento laboral, perfeccionamento profesional...). De aí a necesidade dun novo certificado en competencias dixitais. Este debe renovarse cada cinco anos para que os coñecementos e habilidades dixitais se adapten ás necesidades e demandas do entorno dixital.